AUTORSKÝ PORTÁL
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


v o p

VŠEOBECNÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

RETEL

I.

(1)       Následující text je "všeobecnými obchodními podmínkami", jejich odsouhlasením se Objednatel zavazuje dodržovat pravidla v nich a ve Smlouvě stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“), Objednatel tím vyjadřuje souhlas s obsahem níže uvedené Smlouvy.  Součástí těchto smluvních podmínek je také ceník uvedený v čl. VIII a Smlouva o poskytnutí profilu, jež je nedílnou součástí těchto Smluvních podmínek.

 

(2)       Tyto Smluvní podmínky platí a vymezují poskytování a vytvoření níže popsaných fireních a profesních stránek (dále jen „Prostor"), které jsou poskytovány a prezentovány na internetových stránkách http://www.retel.cz. Veškeré úkony Poskytovatele a Objednatele zakládající právní vztah mezi smluvními stranami mohou být učiněny prostřednictvím prostředků komunikace na dálku směřujících k uzavření Smlouvy a to především prostřednictvím internetu a telefonu a jejich vzájemnou kombinací.

 

(3)       Smluvní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele Prostoru na webových stránkách http://www.retel.cz, které jsou provozovány spol. RETEL GROUP s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 39/2, PSČ 702 00, IČ 278 04 097, spol. zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41898 (dále jen "Poskytovatel") a objednatele služeb (dále jen „Objednatel“).

 

(4)       Objednatel je zákazníkem Poskytovatele, je jakoukoliv fyzickou osobou podnikatelem zapsanou v příslušném rejstříkem s platným oprávněním dle tohoto rejstříku, nebo právnickou osobou, která s Poskytovatelem uzavře Smlouvu, tedy vyplní a odešle objednávkový formulář některé z nabízených služeb Poskytovatele na Internetových stránkách Poskytovatele (http://www.retel.cz), nebo uzavře Smlouvu s Poskytovatelem jiným způsobem, například telefonicky. Využití jednoho prostředku komunikace na dálku směřujícího k uzavření Smlouvy nevylučuje užití jiného, např. k objednávce může dojít prostřednictvím telefonu a k dalším úkonům může dojít prostřednictvím elektronické pošty a naopak. Tyto Smluvní podmínky v aktuálním znění včetně případných dodatků či rozšíření jsou nedílnou součástí Smlouvy, která je mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena dokončením a odesláním Objednávky služeb ze strany Objednatele Poskytovateli, případně akceptací oferty Poskytovatele Objednatelem po telefonu, kdy jejich vzájemné projevy vůle jsou zachyceny na záznamu telefonního hovoru. Pro vznik povinnosti Poskytovatele vytvořit  Prostor na Webu je nezbytným předpokladem předchozí řádné provedení úhrady (se správným variabilním symbolem) objednaných služeb ze strany Objednatele na bankovní účet Poskytovatele dle údajů zaslaných Poskytovatelem Objednateli v souladu s dalšími podmínkami blíže konkretizovanými těmito Smluvními podmínkami.

 

(5)       Dokončením objednávky Objednatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Smluvními podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Poskytovatele. Objednatel i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Smluvních podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí Objednatelem objednané služby.

 

(6)       V případě porušení Smluvních podmínek Objednatelem může Poskytovatel uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

 

II.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vznik, průběh a zánik veškerých smluvních vztahů založených na základě objednávky zájemce se řídí v prvé řádě Smlouvou, Smluvními podmínkami, v případě mezer se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.


III.

RETEL REKLAMNÍ PROSTOR

(1)       Služba RETEL REKLAMNÍ PROSTOR  je internetová služba, která nabízí Objednateli možnost zakoupit si svůj Prostor v kategorii FIRMY nebo PROFESE. Prostor je provozován a je dostupný na webové adrese (URL) http://www.retel.cz (dále jen "Web"). Prostor je tvořen webovými stránkami malého rozsahu, které jsou úzce specializovány na informace o činnostech Objednatele, o poskytovaných nebo nabízených službách Objednatelem a jež jsou za úplatu  umístěny na Webu.

 

(2)       V kategorii FIRMY má Objednatel na základě řádného a včasného splnění svých povinností dle těchto Smluvních podmínek možnost prezentovat na Webu svůj Prostor, ale také své PR články a to 12 článků za rok.

 

(3)       V kategorií PRÁCE má Objednatel na základě řádného a včasného splnění svých povinností dle těchto Smluvních podmínek možnost prezentovat na Webu své aktuální pracovní nabídky do příslušných krajů formou  a způsobem blíže specifikovaným v těchto smluvních podmínkách a v potvrzení objednávky. Pracovní nabídka se zobrazuje po dobu jednoho měsíce a ceny se řídí dle platného ceníku na Webu a v čl. VIII.


(4)       V kategorii PROFESE má Objednatel na základě řádného a včasného splnění svých povinností dle těchto Smluvních podmínek možnost prezentovat svůj Prostor, ale také své  PR články a to 12 článků za rok.

 

(5)       Za správnost a úplnost informací poskytnutých Objednatelem k jejich zveřejnění ve formě Prostoru a inzerátů odpovídá Objednatel.

 

IV.

PLATNOST VYSTAVENÍ PROSTORU

Prostor je na Webu zobrazován s platností na 1 rok s automatickým prodloužením ZDARMA, tzn do té doby dokud nedojde ze strany Objednatele k požadavku na jeho zrušení, nebo aktualizaci, případně ke zrušení Webu a celkovému ukončení vystavování Prostoru.

 

V.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1)       Informace o Objednatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Poskytovatele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

(2)       Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Objednatele odstranit z databáze. Osobní údaje Objednatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Objednatele Poskytovatel nepředává žádné další osobě.

 

(3)       Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Poskytovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Poskytovateli.

 

VI.

VZNIK SMLOUVY A

VYSTAVENÍ PROSTORU

(1)       Projevem vůle Poskytovatele směřující k uzavření Smlouvy mezi ním a Objednatelem je umístění nabídky služeb Poskytovale na Webu.

 

(2)       Objednatel, který se takto seznámil s nabídkou Poskytovatele prostřednictvím Webu a jeho nabídku na uzavření Smlouvy akceptuje, pak učiní nezávaznou  objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, případně akceptuje nabídku Poskytovatele telefonicky.. Vyplnění a odeslání objednávkového formuláře, případně akceptování nabídky Poskytovatele prostřednictvím telefonu je jednostranným projevem vůle Objednatele směřujícím k uzavření Smlouvy mezi ním a Poskytovatelem.

 

(3)       Na základě Objednatelem odeslaného a Poskytovatelem přijatého objednávkového formuláře odešle Poskytovatel Objednateli potvrzení o přijetí objednávky a zálohovou fakturu za Prostorl, který si Objednatel objednal. Objednávku může Objednatel učinit i telefonicky, s tím že Poskytovatel může Objednatele informovat o přijetí objednávky telefonicky.

 

(4)       Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude Prostor bude vystaven až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za Prostorl na účet Poskytovatele.

 

(5)       Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Objednatele, nikoli Poskytovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou apod. Pokud Objednatel neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Poskytovatele identifikovat a Prostor bude považován za neuhrazený se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikovatelná nebo duplicitní platba je ze strany Poskytovatele nevratná a Objednatel má možnost ji vyčerpat pro úhradu jiné služby, kterou u Poskytovatele objednal či objedná ve lhůtě dvou měsíců od přijetí takovéto platby na účet Poskytovatele. Poskytovatel zajišťuje včasné informování Objednatele o nutném provedení platby, a to doručením oznámení na kontaktní e-mail Objednatele nebo prostřednictvím telefonu.

 

(6)       Dokončením objednávky jakékoli služby nabízené Poskytovatelem vyjadřuje Objednatel svůj zájem na získání a využívání objednané služby a zároveň vyjadřuje porozumění obsahu nabídky na jejímž základě Objednatel objednávku uskutečnil. V případě potřeby může bližší informace ke konkrétní nabídce Objednatel získat na vyžádání dotazem u Poskytovatele.

(7)       Dokončením objednávky vyjadřuje Objednatel také svůj souhlas s cenou za Prostor. Ceny za Prostor jsou stanoveny na základě ceníku, který je umístěn na Webu a také v čl. VIII. Pokud není na stránkách uvedeno jinak, jsou nabízené ceny služeb zveřejňovány bez DPH. Na základě dokončené objednávky vyplněním objednávkového formuláře zašle Poskytovatel Objednateli na kontaktní e-mail informace potřebné pro provedení platby za objednanou službu, případně ho o nové pohledávce informuje i dalším vhodným způsobem např. telefonicky.

 

(8)       Cena za objednané služby se fakturuje zálohově dopředu, přičemž Prostor bude Poskytovatelem vystaven na Webu až v okamžiku, kdy má Poskytovatel na svém bankovním účtu dispoziční práva k platbě přijaté od Objednatele.  Cenu je Objednatel povinen  uhradit řádně a včas a to zejména bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, případně jinými formami jejichž použití Poskytovatel akceptuje, nebo na kterých se s Poskytovatelem dohodne.

 

(9)       Platba ceny za objednané služby je považována za uhrazenou, pokud je v řádném termínu připsána na správný účet Poskytovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech poplatků - zejména u plateb ze zahraničí). Po připsání platby ze strany Objednatele na účet Poskytovatele vystaví Poskytovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Objednateli dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu.

 

(10)    Objednávku může Objednatel zrušit a to ve lhůtě 48 hodin od chvíle jejího odeslání prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře.

 

(11)    Změny v objednávce může objednatel činit ve lhůtě do 48 hodin od chvíle odeslání objednávky vyplněním objednávkového formuláře a to bez nároku Poskytovatele na úhradu administrativních výdajů. Změny zadané Objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v tomto odstavci jsou možné a nárokovatelné jen po prokazatelném (např. emailem, nebo telefonicky) souhlasu Poskytovatele, kdy v takovém případě může být ze strany Poskytovatele nárokována náhrada  administrativních výdajů, které mohou dosáhnout částky maximálně ve výši 200,- Kč / hod.

 

(12)    Objednatel má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněného a vystaveného Prostoru, a to zasláním e-mailu Poskytovateli. Pokud Objednatel nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněného a vystaveného Prostoru, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Poskytovatele v souvislosti s takovým Prostorem.

 

(13)    Prostor může být vytvořen dvěma způsoby na základě volby Objednatele. Prvním způsobem je, že Objednatel si vytvoří podklad pro Prostor zcela sám, Poskytovatel takovýto podklad pouze případně upraví, tak aby vyhovoval a mohl být zveřejněna na Webu formou Prostoru. Druhým způsobem je, že si Objednatel objedná u Poskytovatele vytvoření Prostoru „na míru“, tzn. nechá si vytvořit text a obrázky, které budou obsahem Prostoru.

 

(14)    Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit a to tak, že doručí odstoupení od Smlouvy Poskytovateli a to formou e-mailu nebo písemně. Po odstoupení od Smlouvy stáhne Poskytovatel Objednatelem objednaný Prostor, pokud mezi stranami nebude dohodnuto jinak.

 

VII.

CENA, SLEVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1)       Objednatel souhlasí s níže uvedenými cenami, které jsou uvedeny v rámci platného ceníku http://retel.cz/cenik  za Prostor zprovozněným a vystaveným na Webu a zavazuje se tuto cenu uhradit.

(2)       Doba splatnosti zálohové faktury činí 7 dní. Poskytovatel může dobu splatnosti konkrétní faktury prodloužit na základě žádosti Objednatele. O prodloužení doby splatnosti informuje Poskytovatel Objednatele e-mailem. Za dostatečné se pro tyto účely považuje například zaslání faktury prostřednictvím e-mailové pošty nebo jeho zpřístupnění ve vhodném elektronickém formátu (například PDF nebo HTML). K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.

 

(3)       Množstevní a individuální slevy budou poskytnuty na základě písemné nebo ústní dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

(4)       Prostor bude zaslán Objednateli ke schválení a zveřejněn na Webu nejpozději do 14 pracovních dnů od schálení a připsání platby na účet Poskytovatele, provedené v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v těchto Smluvních podmínkách.

 

(5)       V případě, že Objednatel bude v prodlení s poskytnutím informací nebo nezbytných podkladů pro tvorbu Profilu, případně pokud neposkytne dostatečnou součinnost, lhůta stanovená v čl. VI, bod 8 se úměrně prodlouží o dobu nezbytně nutnou.

 

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

(1)       Poskytovatel se na základě uhrazené faktury ze strany Objednatele zavazuje  zobrazovat na Webu Prostor dle zadání Objednatele.

 

(2)       Poskytovatel nenese odpovědnost a) za škody, které Objednatel způsobí uveřejněním Prostoru třetím stranám nebo b) za Prostor, který je v rozporu s platným právním řádem. Je-li text Prostoru nebo jiná část dat zadaných Objednatelem do Rozhraní autorským dílem, Objednatel na dobu kampaně bezúplatně poskytuje Poskytovateli právo toto autorské dílo užívat všemi způsoby užití, v takové četnosti a rozsahu, které jsou nutné k realizaci kampaně pro Objednatele.

 

(3)       Poskytovatel si u Prostoru vyhrazuje právo zablokovat zadaný Prostor s udáním i bez udání důvodu, a to zejména u Prostorů, jež by byly v rozporu s kterýmkoliv ustanovením Smlouvy, ustanovením Smluvních podmínek čl. I, čl. VII, čl. VIII a čl X., nebo v případě jednání Objednatele jež by bylo v rozporu s ustanoveními Smluvních podmínek nebo Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo Objednateli, který opakovaně porušuje Smluvní podmínky, odstranit Prostor bez dalšího udání důvodu. Poskytovatel má právo na drobnou úpravu Prostoru (diakritika, interpunkce, překlepy) a to i bez upozornění Objednatele. Poskytovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Prostor.

 

(4)       Poskytovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale zobrazovat Prostor.

 

(5)       Poskytovatel neručí za zachování dat, která Objednatel zadá jako obsah Prostoru.   Poskytovatel neručí za nepřetržitou dostupnost Prostoru.

 

(6)       Poskytovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany Objednatele, kterým dochází k porušování těchto Smluvních podmínek, nebo Smlouvy právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování Prostoru Objednateli, ukončit smluvní vztah odstoupením od Smlouvy a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu administrativních a jiných výdajů viz. výše a náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení Objednateli.

 

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)       Tyto Smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele, v den objednávky Objednatele. Potvrzený objednávkový list Objednatele je po svém potvrzení Poskytovateli jako uzavřená smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Objednateli. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

(2)       Momentem uzavření smlouvy Objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaných služeb, které jsou  uvedeny v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

(3)       Poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které Objednateli vzniknou, pokud Objednatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pro reklamní Prostor pouze proto, že nevyužívá ani jeden z nich.

(4)       Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Smluvních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

 

V Ostravě dne 1.1.2014

 

SMLOUVA O VYSTAVENÍ

REKLAMNÍHO PROSTORU

 

I.

Smluvní strany

Smluvními stranami je společnost RETEL GROUP s.r.o., na straně jedné jako Poskytovatel (dále jen jako Poskytovatel) a objednatel služeb na straně druhé (dále jen Objednatel). Smluvní strany jsou blíže specifikovány Všeobecnými smluvními podmínkami.

 

II.

Uzavření smlouvy

(1)         Smlouva o vystavení Reklamního Prostoru nabývá platnosti uzavřením objednávky (nejčastěji on-line odesláním řádně vyplněné objednávky Poskytovateli na Webu, případně akceptací oferty Poskytovatele Objednatelem po telefonu, kdy projevy vůle obou jsou zachyceny na záznamu) nebo okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky Prostoru ze strany Objednatele Poskytovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Poskytovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním symbolem) vyplývající z uskutečněné objednávky Objednatele. Jestliže je pro zajištění zprovoznění Prostoru Poskytovatelem nutné, aby Objednatel k objednávce doložil další náležitosti nebo aby Objednatele provedl nějaký úkon (například odsouhlasení, nebo prokázání jednatelského oprávnění), nabývá Smlouva účinnosti jedině pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Objednatele kumulativně splněny.


(2)         Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel a Objednatel zavazují k dodržování Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek.

 

(3)         Jak vyplývá z výše uvedeného, Smlouva o vystavení Prostoru může být mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena také prostřednictvím telefonu, kdy smluvní konsenzus mezi smluvními stranami je zachycen na záznamu tel. hovoru, který je Poskytovatelem archivován. Využití jednoho prostředku komunikace na dálku k uzavření Smlouvy nevylučuje užití jiného, např. k objednávce může dojít prostřednictvím telefonu a k dalším úkonům může dojít prostřednictvím elektronické pošty.

 

III.

Doba trvání

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným Prostorům stanoveno jinak.

 

IV.

Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit. Důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách a v souvisejících dokumentech.

 

V.

Související dokumenty

Tato Smlouva a obchodní vztah z ní vyplývající se řídí především Všeobecnými obchodními podmínkami v aktuálním znění, či jejich dodatky nebo písemnými dodatky k této Smlouvě, a dále zejména Obchodním a Občanským zákoníkem České republiky v platném znění se všemi souvisejícími dodatky.

 

Tato Smlouva je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, souhlasem s Všeobecnými obchodními podmínkami vyjadřuje Objednatel souhlas s obsahem této Smlouvy.

 

VI.

Sankce

V případě pozdní úhrady faktury vystavené Poskytovatelem se strany dohodly na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

 

V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost dle těchto podmínek, dohodly se strany na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy zaslané Objednateli. V případě, že se výzva vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem, kdy se Poskytovateli vrátí zpět.

 

VII.

Ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách je na výše uvedenou smlouvu odkazováno jako na „Smlouvu“. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RETEL .