KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍH&P Account Tax Consulting a.s.

Činnost H&P Account Tax Consulting a.s. byla zahájena v roce 1996. Společnost je zapsána v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství, který vede Komora daňových poradců České republiky a je přihlášená k etickému kodexu daňových poradců.

 

Nabízíme služby účetního a mzdového poradenství, daňového poradenství, ekonomického a obchodního poradenství a administrativních služeb. Společnost je pojištěna na výkon daňového poradenství a na veškeré poskytované služby.

 • ct1

Účetní a mzdové poradenství

 • Vedení účetních knih (v případě účetnictví se jedná o deník, hlavní účetní knihu, deníky analytické evidence a knihy podrozvahových účtů)
 • Vedení daňové evidence
 • Poskytování informací o hospodaření dle požadavků mandanta
 • Zpracování roční závěrky včetně náležitostí (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, příloha)
 • Zpracování a odesílání měsíčního nebo čtvrtletního tvrzení k DPH, souhrnných hlášení, výpisů z evidence pro daňové účely – režim přenesení daň. povinnosti
 • Vedení mzdové agendy zaměstnanců: personální doklady, daňová prohlášení, mzdové listy, ELDP
 • Vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce, smluv o výkonu funkce jednatele, vyhotovení ostatních personálních dokladů.
 • Vystavování a odesílání přihlášek a odhlášek zaměstnanců k pojištění.
 • Vystavování potvrzení o délce zaměstnání.
 • Vystavování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.).
 • Zpracování měsíčních mezd zaměstnanců dle předaných podkladů, včetně evidence čerpání dovolené, nemocenské a ostatních překážek v práci
 • Zpracování výpočtů náhrad mezd v případě pracovní neschopnosti
 • Zpracování žádosti o výplatu nemocenské pro OSSZ, včetně evidence a odeslání dokladů o pracovní neschopnosti
 • Zajištění správnosti výpočtu odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, důchodové spoření a zákonného pojištění zaměstnavatele
 • Odesílání měsíčních přehledů na příslušné úřady (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ)
 • Vedení evidence a výpočet odvodů důchodového spoření zaměstnanců
 • Vedení evidence a výpočty exekučních srážek zaměstnanců
 • Zpracování roční mzdové závěrky
 • Vystavování ročních ELDP zaměstnanců, včetně odeslání na OSSZ
 • Vystavování mzdových listů zaměstnanců, zajištění archivace dokladů v souladu s příslušnými předpisy
 • Zpracování ročního zúčtování daně
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování daní
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Zajištění spolupráce s příslušnými úřady, včetně zastupování na kontrolách
 • ct3

Daňové poradenství

 • Poskytování průběžného poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, daňového řádu a některých dalších zákonů z oblasti soukromého práva (zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, zákoníku práce apod.)
 • Informování o termínových povinnostech k jednotlivým druhům daní. Informování o novinkách v oblasti daní
 • Zastupování a provádění právních úkonů jménem mandanta ve věcech daní před správcem daní ve smyslu zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Přístup na osobní daňový účet mandanta
 • Kontrola účetní agendy z hlediska daňových předpisů, daňová závěrka
 • Zpracování a odesílání tvrzení k dani z příjmů
 • Zpracování a odeslání přiznání k silniční dani, evidence o zaplacené dani a zálohách a dle jednotlivých vozidel
 • Zpracování a odesílání tvrzení k ostatním daňovým povinnostem mandanta
 • Kontrola obchodních partnerů mandanta v insolvenčním rejstříku
 • Zasílání listin na obchodní rejstřík
 • Zpracování návrhů valných hromad, zpráv o vztazích apod.
 • Archivace listin
 • ct2

Další ekonomické a obchodní poradenství

 • Informování o povinnostech účetní jednotky objednatele vyplývajících z příslušných účetních předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné
 • Zpracování ve spolupráci s mandantem interní směrnice, účetní osnovy, oběh účetních dokladů, odpisový plán, způsob oceňování majetku a zásob, zásady inventarizace, popř. další důležité normy
 • Spolupráce při vyplňování statistických výkazů mandanta
 • Zpracování a odesílání měsíčního výkazu pro INTRASTAT
 • Evidence daňových dokladů pro účely DPH, evidence pro účely režimu DPH přenesení daňové povinnosti.
 • Výpočty průměrného stavu pracovníků pro statistiku
 • Soupis rezerv a opravných položek
 • Zpracování ročního zúčtování plateb sociálního a zdravotního pojištění (pro OSVČ)

Administrativní služby

 • Zajištění jiného ekonomického, obchodního a finančního poradenství
 • Administrace datových schránek klienta (na základě zplnomocnění klienta zajišťujeme pravidelnou kontrolu datové schránky, zpracování příchozích zpráv a jejich rozesílání formou předem dohodnutou s klientem)
 • Zprostředkování adresy pro účely poskytnutí sídla společnosti klienta (v rámci této služby zajišťujeme komplexní správu firemní korespondence klienta)
 • Krátkodobý pronájem zcela vybavených zasedacích místností pro účely obchodních jednání a setkání s klienty

Najdete nás:

Český Těšín, Czech Republic
náměstí Svobody 527, 739 61 Trinec, Czech Republic

Kontakt:

Adresa provozovny:

H&P Account Tax Consulting a.s.

Český Těšín

Havlíčkova 190/12

PSČ 737 01


Tel.: +420 595 170 232

GSM: +420 775 579 585

E-mail: info@hpaccount.cz

Www: www.hpaccount.czAdresa sídla společnosti:

H&P Account Tax Consulting a.s.

Třinec

nám. Svobody 527, Lyžbice

PSČ 739 61

Máte-li nějaký dotaz, rádi vám jej zodpovíme.
E-mail:*
Jméno:*
Dotaz:*