NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Dům přírody Poodří

Základní údaje o projektu:
Název projektu: Dům přírody Poodří
Zadavatel: Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín
IČO zadavatele: 47657901
Adresa: Palackého 74, Nový Jičín, 741 01
Kontaktní osoba: Marcela Orlová -
Projektový e-mail: orlova@csopnj.cz
Projektový telefon: +420 725 019 922
Celková výše částky neziskového projektu: 11299981 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 200000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

Vážení přátelé a příznivci, dovolujeme si obrátit se na vás s žádostí o podporu našeho projektu Dům přírody Poodří, který bude podpořen z Operačního programu životního prostředí z prostředků EU. Z vlastních prostředků pak musíme kofinancovat tento projekt ve výši 1 129 998,- Kč.

slideshow1
slideshow2
slideshow3
  • puštíci

Naše organizace Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín působí v oblasti ochrany volně žijících živočichů, poradenství a ekologické výchovy.

 Naše zařízení – Záchranná stanice v Bartošovicích je v provozu již od podzimu 1983, od roku 1992 stanici provozuje naše ochranářská organizace. Za tuto dobu prošlo tímto zařízením více než 14 tisíc zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, zástupci více než 200 druhů naší fauny. Počet přijatých zvířat dlouhodobě narůstal a dnes můžeme konstatovat, že v posledních letech již pravidelně překračuje roční příjem 1000 exemplářů.  V roce 2010 proběhla v areálu stanice rozsáhlá rekonstrukce a dostavba zařízení nutných pro provoz stanice a její dovybavení tak, aby vše odpovídalo legislativním požadavkům. Hlavním zdrojem  financování celé akce byly fondy EU.

Další důležitou činností je ekologická výchova. Ročně naše centrum ekologické výchovy a informační centrum CHKO Poodří navštíví okolo 8000 návštěvníků, především žáků ZŠ, pro které máme připraveno několik ekoprogramů.

Zabýváme se také záchranou kriticky a silně ohrožených druhů (sýček obecný, sova pálená, orel skalní atd.) a dalšími ochranářskými aktivitami.

Další podrobnosti o činnosti našeho občasného sdružení je možné nalézt na našich webových stránkách www.csopnj.cz a na www.orelskalni.cz.

Představení projektu

  • jezevče 1

Realizace Domu přírody Poodří představuje vybudování nového interaktivního a atraktivního návštěvnického centra CHKO Poodří.  Současný stav české krajiny je neutěšený a k nápravě nedojde bez spolupráce ochránců přírody a uživatelů krajiny (hospodářů, místního obyvatelstva,návštěvníků,..). Jednou z osvědčených forem komunikace mezi partnery v užívání krajiny jsou aktivity návštěvnických center v chráněných územích. Projekt domu přírody je dlouhodobě připravován v návaznosti na téměř 30 letý provoz záchranné stanice a dlouholeté fungování centra ekologické výchovy. Hlavním posláním tohoto centra je kultivovat vztah člověka k přírodě tak, aby cítil potřebu ji chránit a pečovat o ni. Zvolené interaktivní metody povedou k pozitivnímu směřování životních postojů a návyků týkajících se ochrany přírody a krajiny. Významnou cílovou skupinou jsou mladí lidé, především z MSK a obyvatelé regionu Poodří, kteří životní prostředí v regionu ovlivňují a budou ovlivňovat v největší míře. Jde o CHKO, která má nesmírný význam v regionu MSK, který je průmyslově nejvíce zatíženou oblastí ČR.

Projekt Dům přírody Poodří (dále jen DPP) se skládá se tří, v zásadě samostatných částí, které jsou však návzájem funkčně propojeny a nelze je realizovat jednotlivě. DPP je umístěn v areálu Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, okr. Nový Jičín, jehož součástí je také stávající expozice živých zvířat a Informační centrum CHKO Poodří, které provozujeme od roku 2006.

1/ Vnitřní expozice

Interaktivní expozice DPP bude realizována v přízemí centrálního objektu (památkově chráněného barokního objektu z roku 1737), na kterém budou provedeny nutné opravy. Expozice přiblíží specifické podmínky údolní nivy řeky Odry. Hravými formami bude zdůrazněn především význam vody v krajině a působení vody na ekologii krajiny a její diverzitu v kontextu jejího kulturního vývoje. Projekt má ambici názornými a vizuálně poutavými prostředky vysvětlit, proč je přírodě blízký vodní režim základem pro tvorbu zdravé a bezpečné krajiny s bohatou bidiverzitou.Za tímto účelem bude expozice vybavena audiovizuální technikou, jejíž projekce a programy budou provázány s dioramaty, vystavenými přírodninami a herními prvky.

2/ Venkovní expozice

Hlavní atraktivitou venkovní expozice DPP je tůň a model vodního toku. Bude vybudován v návaznosti na vnitřní expozici v zahradní části areálu a doplněn řadou hravých prvků s tématikou zoologie, geologie a botaniky (čapí hnízdo, bobří hráz, siluety ptáků, bylinná zahrádka, geoparčík, atd). V rámci venkovní expozice bude vybudován nový bezbarierový vstup do areálu a odpočinkový kout pro návštěvníky.

3/ Přístavba - víceúčelový sál

Třetí aktivitou projektu je přestavba stávající provozní budovy stanice s cílem vybudování víceúčelového sálu s kapacitou cca 50 osob. Jde o objekt v těsném sousedství centrální budovy, jehož přestavba je bez nároků na další zábor ZPF, respektuje ekologické požadavky na provoz a má bezbariérový vstup. Tento sál bude vybaven audiovizuální technikou a nezbytným provozním zázemím. Sál bude sloužit k prezentaci ekoprogramů, přednáškám, výstavám a seminářům.

Podrobný projekt si můžete prohlédnout zde: http://www.csopnj.cz/images/csopnj/pdf/Poodri_realizace_domu_prirody.pdf

Nabízíme propagaci Vaší činnosti formou reklamy a uveřejněním na našich webových stránkách. Mimo to budete pozváni na slavnostní otevření Domu přírody Poodří, kde vám budeme moct osobně poděkovat. V případě podpory ze strany firem pak nabízíme volné vstupy v tomto zařízení pro vaše zaměstnance a jejich rodiny.

Pevně věříme, že zvážíte své možnosti a pomůžete nám vybudovat zařízení, které pomůže kultivovat vztah člověka k přírodě a zároveň nabídne možnost jak příjemně a přitom poučně strávit volný čas se svými blízkými.


Děkujeme

  • veverčata 3 2

Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 200000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 200000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
200000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů